top of page

 

 

Nasze Zasady

Prywatne Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej ,,Osada – Empatia’’

 

           Ośrodek jest prywatą organizacja, świadczącą usługi terapeutyczne, znajdujący się pod adresem: Lenie Wielkie 49, gmina Dobrzyń Nad Wisłą 87-610 woj. Kujawsko-Pomorskie. Pobyt jest odpłatną usługą pobieraną przed rozpoczęciem turnusu. Czas trwania leczenia w ośrodku jest indywidualnym podejściem pacjenta, minimalny czas przyjęcia to 2 tygodnie a maksymalny zalecany w terapii to 12 tygodni.

 

,,Jedyną drogą do rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki. Jedyną miarą sukcesu jest wysiłek jaki włożyliśmy, aby go osiągnąć,,

                                                                                    Bruce Lee

 

I. Cele i zadania ośrodka

1. Celem ośrodka jest przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie zgodnie panującymi normami życia codziennego oraz do samodzielności dzięki osobistym oddziaływaniom na młodzież niedostosowaną społecznie uwzględniając ich osobowości i potrzeby wychowawcze.

2. Cele realizowanie są z opiekunami ośrodka i rodzicami bądź opiekunami prawnymi podopiecznych.

3. Ośrodek zapewnia nabycie umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym oraz oswojenia się z otaczającym nasz społeczeństwem. Stwarza też możliwość opieki wykfalifikowanej kadry pedagogiczno-psychologicznej, a także w wyjątkowych sytuacjach medycznej.

4. Ośrodek jest przeznaczony dla każdego w wieku od 14 do 24 roku życia niezależnie od płci, orientacji i wyznania religijnego.

5. Do zadań ośrodka w głównej mierze należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie podopiecznych do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym, samodzielności zawodowej oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi a także radzenie sobie z wykluczeniem społecznym spowodowanym np. orientacja seksualną

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizują wszyscy wychowawcy i nauczyciele zatrudnieni w ośrodku, którzy prowadzą zajęcia z wychowankami.

7. Każdy wychowanek ośrodka pisemnie zobowiązuje się przestrzegać mniejszego regulaminu. Niepodpisanie i niezapoznanie się z regulaminem skutkuje nie przyjęciem podopiecznego do ośrodka terapeutycznego.

 

II. Organy i kadra Ośrodka

1. Kierownik Ośrodka

2. Kadra pedagogiczna Ośrodka

3. Pracownicy administracyjny i gospodarczy.

 

III. Wewnętrzne zasady Ośrodka

1. Wychowankowie/Pacjenci ośrodka zobowiązani są na terenie całego gospodarstwa do zachowania abstynencji alkoholowej, narkotykowej, lekowej oraz seksualnej.

2. Każdy nowo przybyły wychowanek zostaje podany kontroli osobistej w obecności dyżurującego opiekuna ośrodka bądź opiekuna prawnego na

obecność substancji i środków niedozwolonych podczas pobytu jak alkohol, narkotyki i wszelkiego rodzaju narzędzia ostre, a także leki z przepisu lekarza które zostają zabranie na czas leczenia i będę wydawane przez pracowników zgodnie z zaleceniem lekarza.

3. W czasie kontroli nowo przybyłego wychowanka zostaje zarekwirowany telefon na czas trwania pobytu podopiecznego, który wraz z rzeczami osobistymi zostaną zamknięte w biurze na czas trwania turnusu.

4. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy zagubione przez wychowanków w czasie całego pobytu oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników

5. Kadra terapeutyczna ma prawo sprawdzić rzeczy osobiste wychowanka podczas całego pobytu, w celu ustalenia czy na teren ośrodka nie zostały wniesione środki zmieniające świadomość inne niż przepisane przez lekarza. Wszelkie środki tego rodzaju będą rekwirowane;

6. Kadra Ośrodka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia w dowolnym czasie testów na obecność: alkoholu, narkotyków, nikotyny, leków.

7. Dostęp do telefonu osobistego zostaje udostępniony podopiecznemu codziennie przez dwie godziny dziennie w wyznaczonym czasie przez pracownika dyżurującego

8. Na terenie ośrodka nie ma dostępu do usługi wifi.

9. Na terenie całego ośrodka obowiązuje zakaz stosowania agresji fizycznej i słownej, oraz zakaz zachowań prowokacyjnych

10. O zakwaterowaniu wychowanka w poszczególnych pokojach decydują pracownicy obiektu dyżurujący w czasie przyjęcia.

11. Palenie wyrobów tytoniowych jak i papierosów elektronicznych na terenie całego ośrodka jest surowa zabronione pod karą grzywny w wysokości 500 PLN – dozwolone jest palnie w wyznaczonym do tego miejscu.

12. Pacjent zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych programem terapeutycznym (spotkania społeczności terapeutycznej, zajęcia terapii grupowej, poranne odprawy, spotkania indywidualne z terapeutą, zajęcia sportowe, jak i prace gospodarcze dotyczące zwierząt zamieszkałych na terenie ośrodka).

13. Wychowanek zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od: 22:00 do 6:00 W przypadku zniszczenia mienia Ośrodka, pacjent ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14. Na terenie ośrodka -budynków mieszkalnych obowiązuje zmiana obuwia na domowe.

15. W trakcie odbywania zajęć terapeutycznych jest zakaz jedzenia, dozwolone są napoje otwarte typu kawa, herbata.

16. Odwiedziny podopiecznego możliwe są w soboty i niedziele po wykonaniu przydzielonych obowiązków prze pracownika dyżurującego. Odwiedziny dozwolone są za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.

17. Podopieczni obowiązani są do dbania o higienę osobistą i porządek w zamieszkałych przez siebie pokojach.

18. Na terenie całego ośrodka wychowankowie sami dbają o czystość w budynku poprzez wyznaczone dyżury przez pracownika dyżurującego, a także sami przygotowują posiłki przy współpracy z opiekunem.

-Po każdym posiłku wyznaczone osoby dyżurujące sprzątają kuchnie.

19. Podczas pobytu na terenie osady wychowankowie zobowiązani są dbać o wszystkie zwierzęta zamieszkałe w gospodarstwie pod opieką pracownika gospodarczego bądź pedagoga.

20. Z pralki wychowankowie korzystają jednie za zgodą któregoś z pracowników ośrodka i w jego obecności;

21. Notoryczne łamanie regulaminu może skutkować natychmiastowym wydaleniem wychowanka bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

22. W trakcie pobytu w osadzie jest zakaz opuszczania terenu ośrodka bez zgody pracownika dyżurującego.

23. Rezerwacja miejsca w ośrodku jest jednoznaczna z opłaceniem turnusu w kwocie wymaganej za 1 tydzień pobytu.

24. Zakwaterowanie i przyjęcie w osadzie wychowanków jest możliwe wyłączne po uregulowaniu należności za pobyt.

25. Uregulowanie wymaganej płatności, o której mowa w pkt 20 oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

26. Kadra pedagogiczna zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.

Regulamin prywatnego ośrodka psychoterapii

bottom of page